FMP trong cộng đồng

Bên cạnh chăm sóc bệnh nhân, Phòng Khám Gia Đình luôn đề cao công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.